Tarpininkavimas įdarbinant. Paslaugų teikimą tvarkos aprašas.

Patvirtintas informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas

2010-01-06

Šiandien, sausio 6 d., Lietuvos darbo birža direktoriaus įsakymu patvirtino informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašą atsižvelgiant į naujausius Darbo kodekso pakeitimus. Nuo šiol įmonės ir asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, pranešimą teritorinei darbo biržai apie savo statusą (teisinę formą) ir veiklą turi pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS


Į S A K YM A S DĖL INFORMACIJOS APIE TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


2010 m. sausio 6 d. Nr. V-1 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (žin., 2002, Nr. 64-2569; 2010, Nr. 1-4) 88 straipsnio 2 dalimi:


1. T v i r t i n u Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašą (pridedama).


2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 88 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nurodyti asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, pranešimą apie savo statusą (teisinę formą) teritorinei darbo biržai pateikia ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo.


Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Albertas Šlekys

Parengė Vytautas JuršėnasPATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.V-1


INFORMACIJOS APIE TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, arba Lietuvos Respublikos ar valstybės narės piliečio, kito fizinio asmens, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, statusą ir veiklą bei fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, pateikimo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža) teritorinėms darbo biržoms tvarką.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Ţin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos uţimtumo rėmimo įstatyme (Ţin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86- 3638) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
3. Informaciją apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą kaupia Lietuvos darbo birža ir kas ketvirtį viešai skelbia interneto svetainėje.


II. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA


4. Pranešimą paštu arba faksu teritorinei darbo biržai pateikia:
4.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
4.2. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
4.3. valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kuriam teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
4.4. valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
4.5. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;
4.6. valstybės narės pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo
veikla;
4.7. kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla.
5. Šio Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys teritorinei darbo biržai pranešimus pateikia tokia tvarka:
5.1. apie statusą (teisinę formą) per 1 mėnesį, pradėjus teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (1 priedas);
5.2. apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas – kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos (2 priedas); 5.3. apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).
3
6. Teritorinės darbo biržos gautus pranešimus registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Teritorinės darbo biržos apibendrina šio Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktus pranešimus ir iki einamojo mėnesio 15 dienos perduoda suvestinę Lietuvos darbo biržai.


III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Asmenys, nevykdantys informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą pareigos, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.