Papildytas neformaliojo profesinio mokymo programų teikėjų sąrašas

Papildytas neformaliojo profesinio mokymo programų teikėjų sąrašas

2013-05-27
Pranešame, kad 2013 m. gegužės 23 d. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 54 paskelbtas šis teisės aktas:
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-265 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 54-2719): http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449357
Šiuo įsakymu Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas papildytas keturiais teikėjais (viso 165), taip pat patikslinta sąrašo 37 eilutė.