Nuo sausio 1 d. minimali mėnesinė alga – 1 000 litų

Nuo sausio 1 d. minimali mėnesinė alga – 1 000 litų

2013-01-01
Nuo 2013 m. sausio 1 d. yra tvirtinamas minimalusis valandinis atlygis – 6,06 lito ir minimalioji mėnesinė alga – 1 000 litų.

Informuojame, kad leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 152 paskelbtas Darbo teisės sritį reglamentuojantis teisės aktas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr. 152-7772):
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1543
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2012, Nr. 80-4143) 187 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. teikimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 6,06 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 1 000 litų.
2. Nustatyti, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2009, Nr. 126-5433) priedą taikoma 850 litų minimalioji mėnesinė alga.
3. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.
Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė