Įstatymo pakeitimu papildyta bedarbio sąvoka

Įstatymo pakeitimu papildyta bedarbio sąvoka

2012-07-16
Informuoju, kad 2012 m. liepos 14 d. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 83 paskelbtas LIETUVOS DARBO BIRŽAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRISKIRTĄ VEIKLĄ (UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ, DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMĄ IR KT.) REGLAMENTUOJANTIS TEISĖS AKTAS:
2012 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-2167 (toliau – Pakeitimas) (Žin., 2012, Nr. 83-4341):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429538
Šiuo Pakeitimu yra papildoma bedarbio sąvoka: Bedarbiai - nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, taip pat Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčių individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ar komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse
Atkreiptinas dėmesys, kad šis Pakeitimas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.