Darbdaviai už įdarbintus karo prievolininkus galės gauti subsidijas

Darbdaviai už įdarbintus karo prievolininkus galės gauti subsidijas

2012-08-06
Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio 4 d. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 93 paskelbtas LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTIS TEISĖS AKTAS:
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo“ (Žin., 2012, Nr. 93-4833): http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431174
Šiuo įsakymu patvirtinti rekomendacinio pobūdžio formų pavyzdžiai:
- Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo;
- Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Šiuos formų pavyzdžius turėtų pildyti darbdaviai, siekiantys gauti subsidijas už įdarbintų ar paliktų dirbti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokestį (Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 41 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tačiau, kadangi minėtos formos yra rekomendacinio pobūdžio, darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją, pateikę visą Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 21-964), nurodytą informaciją laisva forma (nepildydami minėtų formų pavyzdžių), taip pat turėtų gauti minėtas subsidijas.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo įsakymu teritorinių darbo biržų direktoriai įpareigoti:
- užtikrinti subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą ir mokėjimą Įstatyme, Nutarime ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir terminais;
- kas mėnesį iki 10 d. pateikti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Užimtumo rėmimo skyriui ataskaitinio laikotarpio duomenis apie subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus paskyrimą ir (ar) mokėjimą pagal pridedamą formą (1 priedas);
- per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos pateikti Lietuvos darbo biržos Finansų apskaitos skyriui praėjusio ketvirčio subsidijoms mokėti skirtų lėšų panaudojimo ataskaitą kartu su subsidijų sumokėjimą įrodančiais dokumentais arba šių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis pagal pridedamą formą (2 priedas).

Šaltinis: LDB